Management system documentation
40%
تخفیف

مستند سازی سیستم مدیریت Management system documentation

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

هر سازمانی باید سیستم مدیریت منحصر به خود را داشته باشد ؛ آزمایشگاه ها نیز باید سیستم مدیریت خود را مدون نمایند و برای این کار می توانند از الزامات استاندارد ISO9001 بهره گیرند یا با استفاده از بند 8 استاندارد ISO/IEC17025 اینکار را انجام دهد. بدین منظور آزمایشگاه ها باید در گام نخست خط مشی و اهداف خود را ایجاد نمایند.

بنابراین شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی ، نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و اهداف کلان و خط مشی آزمایشگاه را مدون نمایید.

1
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ Actions to address risks and opportunities

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

آزمایشگاه هنگام اجرای فرایندها و انجام فعالیت ها با ریسک هایی مواجه خواهد شد. لذا باید ریسک ها و فرصت ها را شناسایی و ارزیابی نماید. بدین منظور در این مطلب آموزشی نحوه شناسایی، ارزیابی و برخورد با ریسک شرح داده شده است. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

4
5,000,000 تومان

حفاظت شده: بازنگری های مدیریت Management reviews

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: ممیزی های داخلی Internal audits

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: اقدامات اصلاحی Corrective actions

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: بهبود Improvement

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
4,000,000 تومان

کنترل سوابق Control of records

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

با اجرای سیستم مدیریت و انجام فعالیت ها در آزمایشگاه سوابقی شکل خواهد گرفت. بدین منظور در این مطلب آموزشی نحوه کنترل و نگهداری این سوابق شرح داده شده است. بنابراین شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و روش اجرایی کنترل سوابق آزمایشگاه را تدوین نمایید.

2
2,500,000 تومان

حفاظت شده: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ Control of management system documents

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

4
2,500,000 تومان