تسهیلات و شرایط محیطی Facilities and environmental conditions

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

مبحث کنترل تسهیلات و شرایط محیطی آزمایشگاه یکی از الزامات مهم و اولیه برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد را فراگرفته و روش اجرایی مورد نیاز خود را مدون نمایید.

0
5,000,000 تومان

حفاظت شده: ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ Externally provided products and services

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

1
2,500,000 تومان

حفاظت شده: کارکنان Personnel

5.00 1 رای
7,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

1
7,500,000 تومان