اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ Actions to address risks and opportunities

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

آزمایشگاه هنگام اجرای فرایندها و انجام فعالیت ها با ریسک هایی مواجه خواهد شد. لذا باید ریسک ها و فرصت ها را شناسایی و ارزیابی نماید. بدین منظور در این مطلب آموزشی نحوه شناسایی، ارزیابی و برخورد با ریسک شرح داده شده است. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

4
5,000,000 تومان