استاندارد ISO/IEC 17025 الزامات تایید صلاحیت(شایستگی) آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را بیان می کند.

شما می توانید بر اساس لیست ذیل، مطالب آموزشی مرتبط با هر بند از استاندارد را مطالعه نمایید. مطالب تخصصی تر به همراه تشریح کامل پیاده سازی الزامات در سامانه آموزشی برنا قرار داده شده است.

مطالب آموزشی استاندارد ISO/IEC 17025

الزامات عمومی

General requirements

الزامات ساختاری

Structural requirements ISO/IEC 17025

الزامات منابع

Resource requirements ISO/IEC 17025

الزامات فرایندی

Process requirements ISO/IEC 17025

الزامات مدیریتی

Management requirements ISO/IEC 17025