Confidentiality
40%
تخفیف

محرمانگی Confidentiality

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

مبحث محرمانگی اطلاعات یکی از الزامات اولیه و مهم برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد.

شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی الزامات محرمانگی مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 فراگرفته و روش اجرایی محرمانگی در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

4
1,500,000 تومان

بی طرفی Impartiality

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

مبحث بی طرفی یکی از الزامات مهم و اولیه برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی آن را بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 فراگرفته و روش اجرایی بی طرفی در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

9
2,500,000 تومان

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ Actions to address risks and opportunities

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

آزمایشگاه هنگام اجرای فرایندها و انجام فعالیت ها با ریسک هایی مواجه خواهد شد. لذا باید ریسک ها و فرصت ها را شناسایی و ارزیابی نماید. بدین منظور در این مطلب آموزشی نحوه شناسایی، ارزیابی و برخورد با ریسک شرح داده شده است. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

4
5,000,000 تومان

تسهیلات و شرایط محیطی Facilities and environmental conditions

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

مبحث کنترل تسهیلات و شرایط محیطی آزمایشگاه یکی از الزامات مهم و اولیه برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد را فراگرفته و روش اجرایی مورد نیاز خود را مدون نمایید.

0
5,000,000 تومان

حفاظت شده: بازنگری های مدیریت Management reviews

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: ممیزی های داخلی Internal audits

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: اقدامات اصلاحی Corrective actions

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: بهبود Improvement

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
4,000,000 تومان