Management system documentation
40%
تخفیف

مستند سازی سیستم مدیریت Management system documentation

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

هر سازمانی باید سیستم مدیریت منحصر به خود را داشته باشد ؛ آزمایشگاه ها نیز باید سیستم مدیریت خود را مدون نمایند و برای این کار می توانند از الزامات استاندارد ISO9001 بهره گیرند یا با استفاده از بند 8 استاندارد ISO/IEC17025 اینکار را انجام دهد. بدین منظور آزمایشگاه ها باید در گام نخست خط مشی و اهداف خود را ایجاد نمایند.

بنابراین شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی ، نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و اهداف کلان و خط مشی آزمایشگاه را مدون نمایید.

1
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

محرمانگی Confidentiality

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

مبحث محرمانگی اطلاعات یکی از الزامات اولیه و مهم برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد.

شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی الزامات محرمانگی مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 فراگرفته و روش اجرایی محرمانگی در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

4
2,500,000 تومان

بی طرفی Impartiality

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

مبحث بی طرفی یکی از الزامات مهم و اولیه برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی آن را بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 فراگرفته و روش اجرایی بی طرفی در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

9
2,500,000 تومان

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ Actions to address risks and opportunities

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

آزمایشگاه هنگام اجرای فرایندها و انجام فعالیت ها با ریسک هایی مواجه خواهد شد. لذا باید ریسک ها و فرصت ها را شناسایی و ارزیابی نماید. بدین منظور در این مطلب آموزشی نحوه شناسایی، ارزیابی و برخورد با ریسک شرح داده شده است. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

4
5,000,000 تومان

تسهیلات و شرایط محیطی Facilities and environmental conditions

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

مبحث کنترل تسهیلات و شرایط محیطی آزمایشگاه یکی از الزامات مهم و اولیه برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد. شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد را فراگرفته و روش اجرایی مورد نیاز خود را مدون نمایید.

0
5,000,000 تومان

حفاظت شده: بازنگری های مدیریت Management reviews

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: ممیزی های داخلی Internal audits

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان

حفاظت شده: اقدامات اصلاحی Corrective actions

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

0
2,500,000 تومان